Thử Bàn Về Tiết Dục

Collage_TantraTemple_Gr

Ảnh: designsbywillow.com

WHAT IS “SEXUAL CONTINENCE“? – “TIẾT DỤC” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

It is simply described as making love “without emitting semen”, or by the recommendation that one should hold, contain, stop, or stabilize one’s semen, or by speaking about sex as being endless. Because there is no accidental male sexual release in sexual continence, erotic fusion between lovers is not forced to end. Therefore, this type of lovemaking provides a sexual context that is not hurried and allows lovers to become immersed in the endless moment of the present, while their bodies spontaneously move together as one.

Nó chỉ được miêu tả đơn giản như là làm tình “mà không xuất tinh”, hoặc lời khuyên người ta nên giữ gìn, kiềm chế, ngưng lại, hay bình ổn tinh dịch, hoặc được nói đến như là một dạng tình dục bất tận. Bởi vì khi đang tiết dục, người nam sẽ không xuất tinh mà không có chủ định, sự hợp nhất dục giữa đôi tình nhân sẽ không buộc phải kết thúc. Vì vậy, quan hệ tình dục theo cách này tạo ra một bối cảnh mà đôi tình nhân không phải vội vã và cho phép cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc bất tận của hiện tại, trong khi hai cơ thể ngẫu hứng phối hợp chuyển động như thể là một.

WHY SHOULD I DO THIS? – TẠI SAO TÔI NÊN LÀM ĐIỀU NÀY?

Of course you will say: “OK, I understand what SEXUAL CONTINENCE means, but why should I do this? What does it offer me? “. Here is the answer. Lovers ascend to an altered state of consciousness during “endless” magical sex, not because of the generated friction, tension, or electricity, but because they learn to discover the other side of lovemaking – ecstasy.

Tất nhiên, bạn sẽ nói: “OK, tôi hiểu TIẾT DỤC nghĩa là gì, nhưng tại sao tôi nên làm điều này? Nó đem lại điều gì cho tôi?” Sau đây là câu trả lời. Đôi tình nhân sẽ vươn tới trạng thái biến đổi tâm thức trong tình dục huyền nhiệm “bất tận”, không phải vì sự cọ xát, căng thẳng, hay điện năng được sản sinh, mà bởi vì họ biết khám phá khía cạnh khác của chuyện ái ân – cực lạc.

Therefore, mystical sexual continence does not primarily refer to a particular sexual duration, but to the state of mind during sex, an attitude in which you learn to live only in the present without worrying about anything else. Sexual feelings come out spontaneously and carry lovers along in the effortless flow of whatever is happening. On the other hand, mental absorption and spontaneity become irrelevant if sex has already ended “prematurely”. And it is impossible to be mentally absorbed in the present if one is chronically worried that lovemaking will come to an abrupt end. Sexual continence, is the background of mystical sex within which one can learn to let go of one’s covert self-talk commentary and catch on to one’s ability to make love spontaneously, freely, and naturally. One more thing: a common characteristic of human beings is the search for happiness. To experience ecstasy is a profound desire in all our hearts. SEXUAL CONTINENCE is a way to fulfill this desire.

Do đó, tiết dục huyền nhiệm không chủ yếu liên quan đến khoảng thời gian ân ái, mà là trạng thái của tâm trong khi giao tình, một thái độ mà trong đó bạn chỉ sống trong hiện tại mà không lo lắng về bất cứ điều gì khác. Cảm xúc tình dục đến một cách tự nhiên và đưa đôi tình nhân vào dòng chảy vô nỗ lực của mọi sự hiện tiền. Mặt khác, sự say đắm và ngẫu hứng sẽ không đến nếu cuộc ái ân kết thúc một cách vội vã. Và người ta không thể đắm say trong giây phút hiện tại nếu cứ lo lắng rằng mình sẽ mau chóng đến hồi mãn cuộc. Tiết dục, là nền tảng của tình dục huyền nhiệm trong đó, người ta có thể buông bỏ sự tự bình xét vụng trộm và nắm lấy khả năng làm tình ngẫu hứng, thoải mái, và tự nhiên. Một điều nữa là: một đặc điểm chung của loài người là tìm kiếm hạnh phúc. Trải nghiệm cực lạc là ham muốn sâu thẳm trong trái tim tất cả chúng ta. TIẾT DỤC là một cách để thoả mãn ham muốn này.

THE HOW-TO OF SEXUAL CONTINENCE. FIRST STEP. – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾT DỤC. BƯỚC ĐẦU TIÊN.

First of all you have to understand that the whole process of lovemaking, up to the very moment of emission is voluntary, entirely under the control of the mind, and can be stopped at any point. Now you can start to make love, but remember these rules:

Trước hết bạn phải hiểu rằng trong suốt quá trình làm tình, cho đến cả thời điểm xuất tinh là có sự chủ động, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm ý, và có thể dừng lại tại bất kỳ lúc nào. Bây giờ bạn có thể bắt đầu làm tình, nhưng nên nhớ là những quy tắc sau:

1.SLOW MOTION. Do whatever you want (foreplay, intercourse) but in slow motion. Kiss in slow motion, touch in slow motion, thrust in slow motion, approach the whole experience so very gradually that you don’t even begin to get close to the end.

1.CHUYỂN ĐỘNG CHẬM. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn (màn dạo đầu, giao tình) nhưng hãy chậm rãi. Hôn trong sự chậm rãi, vuốt ve trong sự chậm rãi, đưa vào trong chậm rãi, tiếp cận toàn bộ kinh nghiệm từ tốn đến mức mà bạn thậm chí không nghĩ tới khi mãn cuộc.

2.SLOW BREATHING. Do whatever you want but breathe in slow motion. If you lose breathing control you can be sure that you will lose sexual control as well. So, when you notice yourself breathing fast you have to slow down, breathe easily, relax and wait until you calm down.

2. THỞ CHẬM. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn nhưng hãy thở chậm rãi. Nếu bạn mất sự kiểm soát hơi thở, bạn có thể chắc chắn rằng mình cũng sẽ mất đi sự kiểm soát tình dục. Vì vậy, khi bạn nhận thấy mình hơi thở nhanh, bạn cần phải chậm lại, hít thở dễ dàng, thư giãn và chờ đợi cho đến khi bạn bình tĩnh lại.

3.THREE SHALLOW AND ONE DEEP THRUST. Do whatever you want but practice three shallow and one deep thrust and carry out the thrusts eighty one times as a set. If you feel that you have become too excited you should stop the thrusting motion immediately and wait until you calm down then resume again.

3. ĐẨY VÀO BA NÔNG VÀ MỘT SÂU. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn, nhưng nhưng thực tập cách đẩy vào ba nông và một sâu và thực hiện tám mươi mốt lần cho một đợt. Nếu bạn cảm thấy mình đã quá hứng phấn, bạn nên ngừng đẩy vào ngay lập tức và chờ cho đến khi bạn bình tĩnh lại thì sau đó khởi động lại.

4.CONCENTRATION. Do whatever you want but keep your attention awake. Focus your attention on the erotic sensation and when you feel that you are getting close to the pre-orgasmic level, stop the thrusting motion immediately and focus your attention on the area of your heart.

4.TẬP TRUNG. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn nhưng hay giữ tỉnh táo. Tập trung sự chú ý của bạn vào sự cảm nhận dục và khi bạn cảm thấy rằng mình đang sắp đạt đến độ cực khoái, ngừng đẩy vào ngay lập tức và tập trung sự chú ý vào vùng tim của bạn.

Nguồn: Let’s Talk About Sexual Continence – Tantra Mag

Đỗ Hoàng Tùng dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: