A Night Without Lodging – Một Đêm Không Nơi Trú Ngụ

Ảnh: osho.com

The moment one is capable of feeling grateful for both pain and pleasure, without any distinction, without any choice, simply feeling grateful for whatsoever is given… Because if it is given by God, it must have a reason in it. We may like it, we may not like it, but it must be needed for our growth.

Thời điểm một người có khả năng cảm thấy biết ơn trước cả nỗi buồn lẫn niềm vui, mà không có sự phân biệt nào, không có sự chọn lựa nào, chỉ cảm thấy biết ơn trước bất kỳ điều gì được trao… Bời vì nếu Thượng đế trao điều gì đó cho bạn, thì hẳn là có một lý do nào đó. Chúng ta có thể thích nó, chúng ta có thể không thích nó, nhưng hẳn là nó cần thiết cho sự lớn lên của chúng ta.

Winter and summer are both needed for growth. Once this idea settles in the heart, then each moment of life is of gratitude. Let this become your meditation and prayer: thank God every moment–for laughter, for tears, for everything. Then you will see a silence arising in your heart that you have not known before. That is bliss.

Mùa đông và mùa hạ đều cần thiết cho sự trưởng thành. Một khi ý tưởng này trụ vững trong trái tim bạn, thì sau đó mỗi thời điểm của cuộc đời bạn sẽ tràn đầy lòng biết ơn. Hãy để câu này trở thành lời thiền và cầu nguyện của bạn: tạ ơn Thượng đế mọi thời điểm – vì tiếng cười, nước mắt và tất cả. Sau đó bạn sẽ thấy một sự tĩnh lặng nảy sinh trong trái tim mình – điều mà bạn chưa từng biết tới trước đây. Đó là phúc lạc.

The first thing is to accept life as it is. Accepting it, desires disappear. Accepting life as it is, tensions disappear, discontent disappears; accepting it as it is, one starts feeling very joyful–and for no reason at all!

Điều đầu tiên là hãy chấp nhận cuộc đời như nó vốn là. Chấp nhận nó, những ham muốn biến mất. Chấp nhận cuộc đời như nó vốn là, những căng thẳng biến mất, sự bất mãn biến mất; chấp nhận nó như nó vốn là, người ta cảm thấy rất vui vẻ – và chẳng bởi vì lý do nào cả!

When joy has a reason, it is not going to last long. When joy is without any reason, it is going to be there forever. It happened in the life of a very famous Zen woman. Her name was Rengetsu…. Very few women have attained to the Zen ultimate. This one is one of those rare women.

Khi niềm vui có lý do, nó sẽ không kéo dài. Khi niềm vui mà không có lý do nào, nó sẽ có đó mãi mãi. Điều này đã xảy ra với cuộc đời của một nữ thiền sư rất nổi tiếng. Tên bà là Rengetsu… Chỉ có một vài người phụ nữ đạt được đỉnh cao tối thượng của Thiền. Đây là một trong những những phụ nữ hiếm hoi đó.

She was on a pilgrimage and she came to a village at sunset and begged for lodging for the night, but the villagers slammed their doors. They were against Zen. Zen is so revolutionary, so utterly rebellious, that it is very difficult to accept it. By accepting it you are going to be transformed; by accepting it you will be passing through a fire, you will never be the same again. Traditional people have always been against all that is true in religion. Tradition is all that is untrue in religion. So those must have been traditional Buddhists in the town, and they didn’t allow this woman to stay in the town; they threw her out.

Bà đang trên đường hành hương; đến buổi chiều tà, bà đến một ngôi làng và hỏi xin chỗ nghỉ chân qua đêm, nhưng dân làng đã đóng sầm cửa nhà họ. Họ chống lại Thiền. Thiền thì quá cách mạng, quá nổi loạn đến nỗi mà thật khó để người ta chấp nhận nó. Bằng việc chấp nhận nó bạn sẽ được chuyển hóa; bằng việc chấp nhận nó bạn sẽ đi qua một ngọn lửa, bạn sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Những người truyền thống luôn chống lại tất cả những gì đích thực trong tôn giáo. Truyền thống là tất cả những gì không đích thực trong tôn giáo. Vì vậy những người này hẳn là những Phật tử truyền thống trong thị trấn, và họ không cho phép bà ở trong thị trấn; họ đuổi bà đi.

It was a cold night, and the old woman was without lodging, and hungry. She had to make her shelter underneath a cherry tree in the fields. It was really cold, and she could not sleep well. And it was dangerous too–wild animals and all. At midnight she awoke–because of too much cold–and saw, in the night sky, the fully-opened cherry blossoms laughing to the misty moon. Overcome with the beauty, she got up and bowed down in the direction of the village, with these words:

Đó là một đêm lạnh lẽo, bà lão không nơi trú ngụ, và còn đang đói bụng. Bà phải dựng lều dưới một cây hoa anh đào ngoài cánh đồng. Trời lạnh thấu xương, và bà không thể ngủ ngon được. Lại còn nguy hiểm nữa – thú dữ và mọi điều. Nửa đêm bà tỉnh dậy – vì trời quá lạnh – và nhìn thấy, trên bầu trời đêm, những bông hoa anh đào mãn khai đang mỉm cười với vầng trăng mờ ảo sương khói. Say sưa trước vẻ đẹp của những bông hoa anh đào, bà trở dậy và cúi đầu vái lạy hướng về phía ngôi làng, với những lời này:

Through their kindness in refusing me lodging I found myself beneath the blossoms on the night of this misty moon… She feels grateful. With great gratitude she thanks those people who refused her lodging; otherwise she would be sleeping under an ordinary roof and she would have missed this blessing–these cherry blossoms, and this whispering with the misty moon, and this silence of the night, this utter silence of the night. She is not angry, she accepts it. Not only accepts it, welcomes it–she feels grateful.

Nhờ lòng tốt của họ khi từ chối cho tôi ở nhờ, tôi thấy mình bên dưới những bông hoa trong đêm trăng sương khói mờ ảo này… Bà cảm thấy biết ơn. Với lòng biết ơn lớn lao, bà cảm ơn những người đã từ chối cho bà ở nhờ; nếu không thì bà đã ngủ dưới một mái nhà bình thường và bà sẽ bỏ lỡ diễm phúc này –  những bông hoa anh đào này, và những lời thì thầm này với vầng trăng mờ ảo, và sự tĩnh lặng này của đêm, sự tĩnh lặng hoàn toàn này của đêm. Bà không cáu giận, bà chấp nhận nó. Không chỉ chấp nhận nó, bà còn chào đón nó – và bà cảm thấy biết ơn.

One becomes a buddha the moment one accepts all that life brings, with gratitude.

Một người trở thành một vị Phật vào thời điểm người đó chấp nhận tất cả mọi thứ cuộc đời mang đến cho mình, với lòng biết ơn.

Nguồn: Osho Times

Đỗ Hoàng Tùng dịch

2 phản hồi to “A Night Without Lodging – Một Đêm Không Nơi Trú Ngụ”

  1. quang Says:

    brilliant, what a beauty of a story!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: