Meditation On Green Tara – Thiền Quán Đức Lục Độ Mẫu

greentara

Ảnh: sanatansociety.com

Taking Refuge – Quay Về Nương Tựa

I go for refuge to the Buddha,

Con quay về nượng tựa Phật

I go for refuge to the Dharma,

Con quay về nượng tựa Pháp

I go for refuge to the Sangha. (3x)

Con quay về nương tựa Tăng. (3x)

Setting the Mind to Enlightenment – Hướng Tâm Tới Sự Giác Ngộ

By virtue of giving and so forth,

Với hạnh bố thí,

may I become a Buddha for the benefit of all sentient beings. (3x)

nguyện cho con trở thành một vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình. (3x)

4 Immeasurable – Tứ Vô Lượng Tâm

May all sentient beings have equanimity, free from attachment, aggression and prejudice.

Nguyện cho tất cả chúng sinh thảnh thơi, tự do khỏi sự gắn bó, bạo lực và định kiến.

May they be happy, and have the causes for happiness.

Nguyện cho tất cả hạnh phúc và có hạt giống hạnh phúc.

May they be free from suffering and causes for suffering.

Nguyện cho tất cả tự do khỏi khổ đau và hạt giống khổ đau.

May they never be separated from the happiness that is free from suffering. (3x)

Nguyện cho tất cả không bao giờ bị ngăn cách với niềm hạnh phúc tự do khỏi khổ đau. (3x)

7-Limbed Prayer – Kinh Thất Chi

Respectfully I prostrate with body, speech and mind;

Với lòng kính ngưỡng, con lạy xuống với toàn bộ thân, khẩu và ý của mình;

I present clouds of every type of offerings, actual and imagined;

Con xin dâng lên những đám mây của mọi loại cúng dường, thực tế và tưởng tượng;

I declare all the negative actions I have done since beginningless time,

Con xin thổ lộ tất cả những hành động tiêu cực mình đã làm từ vô thuỷ,

and rejoice in the merit of all Aryas and ordinary beings.

và hoan hỉ trong công lao của tất cả các vị chứng ngộ và chúng sinh bình thường.

Please teacher, remain until cyclic existence ends

Xin tôn sư hãy ở lại cho đến khi luân hồi kết thúc

and turn the wheel of Dharma for all sentient beings.

và quay bánh xe Pháp cho tất cả chúng sinh hữu tình.

I dedicate the virtues of myself and others to the great Enlightenment.

Con hồi hướng những đức hạnh của bản thân và những người khác cho sự Giác Ngộ vĩ đại.

Visualisation and Mantra Recitation – Quán Tưởng và Tụng Mật Chú

In the space before you, on a lotus and moondisc appears green Tara.

Trong khoảng không gian trước mặt bạn, trên một bông hoa sen và đĩa mặt trăng xuất hiện đức Lục Độ Mẫu.

Her body is made of green light, transparent like a rainbow.

Thân thể ngài được tạo bởi ánh sáng xanh lục, trong suốt như cầu vồng.

Her left leg is drawn up in lotus posture to symbolise control over desire.

Chân trái của ngài co lên trong thế hoa sen tượng trưng cho sự kiểm soát các ham muốn.

Her right leg is extended, symbolising that she is ready to rise to the aid of all beings.

Chân phải của ngài mở ra, tượng trưng cho sự sẵn sàng đứng dậy để cứu giúp tất cả chúng sinh.

Her left hand is at her heart in the gesture of giving refuge: the palm facing outward, thumb & ring finger touching, the other fingers raised.

Tay trái của ngài đặt trên trái tim và kết ấn mang ý nghĩa trao sự nương tựa: lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngón tay cái và ngón đeo nhẫn chạm vào nhau, những ngón tay khác giơ lên.

Her right hand is on her right knee, in the gesture of giving high realisations: the palm faces outwards, thumb & index finger touching, the other fingers pointing down.

Tay phải của ngài để trên đầu gối và kết ấn trao mang ý nghĩa của sự chứng ngộ cao vời: lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau, những ngón khác trỏ xuống dưới.

Both hands hold a blue utpala flower.

Cả hai bàn tay ngài đều cầm một bông hoa sen xanh.

She is very beautiful, dressed in celestial silks and smiles at you.

Ngài rất trẻ trung và rực rỡ trong y phục lụa huyền diệu và mỉm cười với bạn.

– Think of your problems, needs and aims and request Tara’s help from your heart.

– Hãy nghĩ về những vấn đề, nhu cầu, mục tiêu của bạn và thỉnh cầu sự giúp đỡ của Độ Mẫu từ trái tim bạn.

– Then she shines white light from her forehead into your forehead, eliminating problems and negativities of your body, do some mantras: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

– Sau đó ngài toả ánh sáng trắng từ vầng trán ngài vào vầng trán bạn, tiêu trừ mọi vấn đề và sự tiêu cực trong thân thể bạn, hãy tụng vài lần câu mật chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

– Next she shines red light from her throat into your throat, eliminating obstacles and negativities of your speech, do some mantras: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

– Sau đó ngài toả ánh sáng đỏ từ vùng cổ ngài vào vùng cổ bạn, tiêu trừ mọi trở ngại và tiêu cực trong lời nói của bạn, hãy tụng vài lần câu mật chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

– Next she shines blue light from her heart into your heart, eliminating all obstacles and negativities of your mind, do some mantras: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

– Sau đó ngài toả ánh sáng xanh dương từ trái tim ngài vào trái tim bạn, tiêu trừ mọi trở ngại và tiêu cực trong tâm trí bạn, hãy tụng vài lần câu mật chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

– Try to feel you are now free from al hindrances and problems, and that you have received the inspiration and energy to accomplish your aims.

– Cố gắng cảm thấy bây giờ bạn tự do khỏi tất cả sự cản trở và vấn đề, và rằng bạn đã được truyền cảm hứng và năng lượng để hoàn thành những mục tiêu của mình.

– Then Tara comes to the crown of your head, facing the same way as you.

– Sau đó Độ Mẫu tới đỉnh đầu bạn, mặt hướng về cùng phía với bạn.

– She dissolves into green light, which descends into your heart center.

– Ngài tan biến thành ánh sáng xanh lục và ánh sáng này đi xuống trung tâm trái tim của bạn.

– Your mind merges with Tara’s’ mind.

– Tâm bạn hợp nhất với tâm Độ Mẫu.

– Keep this feeling as long as possible.

– Hãy giữ cảm giác này bao lâu mà bạn có thể.

Dedication – Hồi Hướng

By this virtue may I soon

Với hạnh nguyện này mong con sớm

reach a Guru-Buddha-state,

đạt tới trạng thái của Đức Phật,

and lead each and every being

và dẫn dắt tất cả chúng sinh

to that state of Buddhahood.

tới trạng thái đó của Chư Phật

May the precious Bodhicitta

Nguyện cho Bồ đề tâm quý báu

not yet born, arise and grow

dẫu chưa sinh ra, lớn lên và trưởng thành

may that born have no decline

sẽ sinh ra, không suy vi

but increase forever more.

mà tăng trưởng mãi mãi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: