Beyond The Small Family – Vượt Lên Gia Đình Nhỏ

untitledẢnh: osho.com

“No one is my mother…”

“Không ai là mẹ ta cả…”

You are born with a tremendous possibility of intelligence. You are born with a light within you. Listen to the still, small voice within, and that will guide you. Nobody else can guide you, nobody else can become a model for your life, because you are unique. Nobody has there ever been who was exactly like you, and nobody is ever going to be there again who will be exactly like you. This is your glory, your grandeur–that you are utterly irreplaceable, that you are just yourself and nobody else.

Bạn được sinh ra với một khả năng trí tuệ lớn lao. Bạn được sinh ra với ánh sáng chân lý bên trong mình. Hãy lắng nghe giọng nói lặng lẽ, bé nhỏ bên trong, và nó sẽ dẫn đường cho bạn. Không ai khác có thể dẫn dắt bạn, không ai khác có thể là hình mẫu cho cuộc đời bạn, bởi vì bạn là độc nhất. Chưa có ai từng giống hệt như bạn, và sẽ không có ai lại giống hệt như bạn. Đây là sự vinh quang, sự cao quý của bạn — rằng bạn hoàn toàn bất khả thay thế, rằng bạn chỉ là chính mình và không là ai khác.

Jesus was a small child and his father and mother had come to the great temple for the annual festival. Jesus was lost somewhere in the crowd, and only by the evening could his parents find him. He was sitting with some scholars, just a child, and he was discussing things with them.

Jesus là một đứa trẻ nhỏ và cha mẹ cậu phải đi đến đền thờ lớn trong kỳ lễ hội thường niên. Jesus bị lạc trong đám đông, và mãi tới khi trời tối cha mẹ mới tìm thấy cậu. Cậu đã ngồi chơi với các nhà hiền triết, chỉ như một đứa trẻ, và cậu ngồi thảo luận với họ về mọi sự.

His father said, “Jesus, what are you doing here? We have been worried about you.”

Cha cậu nói, “Jesus, con làm gì ở đây vậy? Chúng ta đã rất lo lắng cho con.”

Jesus said, “Don’t be worried. I was looking after my father’s business.”

Jesus nói, “Đừng lo lắng. Ta đang trông coi công việc của cha ta.”

The father said, “I am your father–and what type of business are you looking after here? I am a carpenter.”

Người cha nói, “Ta là cha con—và con đang trông nom công việc gì ở đây vậy? Ta là thợ mộc cơ mà!”

Jesus said, “My father is in heaven. You are not my father.”

Jesus nói, “Cha ta ở trên trời. Ông không phải là cha ta.”

Just as a child has to leave the body of the mother, otherwise he will be dead–he has to come out of the womb–the same happens mentally, also. One day he has to come out of the father and mother’s womb. Not only physically but mentally; not only mentally but spiritually.

Nếu đứa trẻ không ra khỏi thân thể mẹ mình, nó sẽ bị chết – nó phải ra khỏi tử cung – điều tương tự cũng xảy ra trên phương diện tư tưởng. Một ngày nào đó nó cũng phải ra khỏi vòng tay che chở của cha mẹ. Không chỉ trên phương diện thể xác mà cả tinh thần; không chỉ tinh thần mà còn cả tâm linh nữa.

And when the spiritual child is born, has broken with his past completely, for the first time he becomes a self, an independent reality, standing on his own feet. Before this he was just a part of the mother, or the father, or the family–but he was never himself.

Và khi một đứa trẻ tâm linh ra đời, nó sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với quá khứ của mình, bởi lần đầu tiên nó đã trở thành một cá nhân, một thực thể độc lập, đứng trên chính đôi chân của mình. Trước đó nó chỉ là một phần của mẹ hoặc cha, hoặc gia đình – nhưng chưa bao giờ nó là chính mình cả.

Whatever you are doing, whatever you are thinking, whatever you are deciding, look: is it coming from you or is somebody else speaking? And you will be surprised to find out the real voice; perhaps it is your mother–you will hear her speak again. Perhaps it is your father; it is not at all difficult to detect. It remains there, recorded in you exactly as it was given to you for the first time–the advice, the order, the discipline, the commandment.

Bất cứ khi bạn đang làm gì, nghĩ gì, quyết định điều gì, hãy quan sát: liệu nó có đến từ bạn hay ai đó khác đang nói? Và bạn sẽ ngạc nhiên khi tìm thấy giọng nói thực sự; có lẽ nó là của mẹ bạn – bạn sẽ nghe thấy mẹ mình đang nói lại. Có lẽ nó là của cha bạn; không khó để phát hiện ra điều đó. Nó vẫn còn đó, được ghi lại trong bạn một cách chính xác như khi nó được truyền cho bạn trong lần đầu tiên –  lời khuyên, mệnh lệnh, luật lệ, lời răn.

You may find many people, the priest, the teachers, the friends, the neighbors, the relatives. There is no need to fight. Just knowing that it is not your voice but somebody else’s–whosoever that somebody else is–you know that you are not going to follow it. Whatsoever the consequences, now you are deciding to move on your own, you are deciding to be mature. Enough you have remained a child. Enough you have remained dependent. Enough you have listened to all these voices and followed them. And where have they brought you? In a mess.

Bạn có thể thấy nhiều người, linh mục, thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm, họ hàng. Không cần thiết phải chống lại. Chỉ cần biết rằng nó không phải là giọng của bạn mà là ai đó khác – bất kể đó là ai – bạn biết rằng bạn sẽ không làm theo nó. Bất kể hậu quả thế nào, bây giờ bạn sẽ quyết định đi theo cách của mình, bạn sẽ quyết định trở nên trưởng thành. Bạn đã là trẻ con đủ rồi. Bạn đã phụ thuộc đủ rồi. Bạn đã lắng nghe tất cả những giọng nói này và làm theo họ. Và họ đã đưa bạn đến đâu? Vào trong một mớ hỗn độn.

So once you figure out whose voice it is, say goodbye to it… because the person who gave that voice to you was not your enemy. His intention was not bad, but it is not a question of his intention. The question is that he imposed something on you that is not coming from your own inner source; and anything that comes from outside makes you a psychological slave.

Vì vậy ngay khi bạn tìm ra nó là giọng nói của ai, hãy nói lời chào tạm biệt với nó… bởi vì người trao giọng nói đó cho bạn không phải là kẻ thù của bạn. Ý định của anh ta không xấu xa, nhưng vấn đề không phải là ý định của anh ta. Vấn đề là anh ta đã áp đặt lên bạn điều không đến từ cội nguồn bên trong của chính bạn; và bất cứ điều gì đến từ bên ngoài sẽ khiến bạn trở thành một kẻ nô lệ tinh thần.

It is only your own voice that will lead you into a blossoming, into freedom.

Chỉ có giọng nói của chính bạn sẽ dẫn bạn đến với sự nở hoa, đến với sự tự do.

Nguồn: Osho Times

Đỗ Hoàng Tùng dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: