Thử Bàn Về Tiết Dục

Collage_TantraTemple_Gr

Ảnh: designsbywillow.com

WHAT IS “SEXUAL CONTINENCE“? – “TIẾT DỤC” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

It is simply described as making love “without emitting semen”, or by the recommendation that one should hold, contain, stop, or stabilize one’s semen, or by speaking about sex as being endless. Because there is no accidental male sexual release in sexual continence, erotic fusion between lovers is not forced to end. Therefore, this type of lovemaking provides a sexual context that is not hurried and allows lovers to become immersed in the endless moment of the present, while their bodies spontaneously move together as one.

Nó chỉ được miêu tả đơn giản như là làm tình “mà không xuất tinh”, hoặc lời khuyên người ta nên giữ gìn, kiềm chế, ngưng lại, hay bình ổn tinh dịch, hoặc được nói đến như là một dạng tình dục bất tận. Bởi vì khi đang tiết dục, người nam sẽ không xuất tinh mà không có chủ định, sự hợp nhất dục giữa đôi tình nhân sẽ không buộc phải kết thúc. Vì vậy, quan hệ tình dục theo cách này tạo ra một bối cảnh mà đôi tình nhân không phải vội vã và cho phép cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc bất tận của hiện tại, trong khi hai cơ thể ngẫu hứng phối hợp chuyển động như thể là một.

WHY SHOULD I DO THIS? – TẠI SAO TÔI NÊN LÀM ĐIỀU NÀY?

Of course you will say: “OK, I understand what SEXUAL CONTINENCE means, but why should I do this? What does it offer me? “. Here is the answer. Lovers ascend to an altered state of consciousness during “endless” magical sex, not because of the generated friction, tension, or electricity, but because they learn to discover the other side of lovemaking – ecstasy.

Tất nhiên, bạn sẽ nói: “OK, tôi hiểu TIẾT DỤC nghĩa là gì, nhưng tại sao tôi nên làm điều này? Nó đem lại điều gì cho tôi?” Sau đây là câu trả lời. Đôi tình nhân sẽ vươn tới trạng thái biến đổi tâm thức trong tình dục huyền nhiệm “bất tận”, không phải vì sự cọ xát, căng thẳng, hay điện năng được sản sinh, mà bởi vì họ biết khám phá khía cạnh khác của chuyện ái ân – cực lạc.

Therefore, mystical sexual continence does not primarily refer to a particular sexual duration, but to the state of mind during sex, an attitude in which you learn to live only in the present without worrying about anything else. Sexual feelings come out spontaneously and carry lovers along in the effortless flow of whatever is happening. On the other hand, mental absorption and spontaneity become irrelevant if sex has already ended “prematurely”. And it is impossible to be mentally absorbed in the present if one is chronically worried that lovemaking will come to an abrupt end. Sexual continence, is the background of mystical sex within which one can learn to let go of one’s covert self-talk commentary and catch on to one’s ability to make love spontaneously, freely, and naturally. One more thing: a common characteristic of human beings is the search for happiness. To experience ecstasy is a profound desire in all our hearts. SEXUAL CONTINENCE is a way to fulfill this desire.

Do đó, tiết dục huyền nhiệm không chủ yếu liên quan đến khoảng thời gian ân ái, mà là trạng thái của tâm trong khi giao tình, một thái độ mà trong đó bạn chỉ sống trong hiện tại mà không lo lắng về bất cứ điều gì khác. Cảm xúc tình dục đến một cách tự nhiên và đưa đôi tình nhân vào dòng chảy vô nỗ lực của mọi sự hiện tiền. Mặt khác, sự say đắm và ngẫu hứng sẽ không đến nếu cuộc ái ân kết thúc một cách vội vã. Và người ta không thể đắm say trong giây phút hiện tại nếu cứ lo lắng rằng mình sẽ mau chóng đến hồi mãn cuộc. Tiết dục, là nền tảng của tình dục huyền nhiệm trong đó, người ta có thể buông bỏ sự tự bình xét vụng trộm và nắm lấy khả năng làm tình ngẫu hứng, thoải mái, và tự nhiên. Một điều nữa là: một đặc điểm chung của loài người là tìm kiếm hạnh phúc. Trải nghiệm cực lạc là ham muốn sâu thẳm trong trái tim tất cả chúng ta. TIẾT DỤC là một cách để thoả mãn ham muốn này.

THE HOW-TO OF SEXUAL CONTINENCE. FIRST STEP. – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾT DỤC. BƯỚC ĐẦU TIÊN.

First of all you have to understand that the whole process of lovemaking, up to the very moment of emission is voluntary, entirely under the control of the mind, and can be stopped at any point. Now you can start to make love, but remember these rules:

Trước hết bạn phải hiểu rằng trong suốt quá trình làm tình, cho đến cả thời điểm xuất tinh là có sự chủ động, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm ý, và có thể dừng lại tại bất kỳ lúc nào. Bây giờ bạn có thể bắt đầu làm tình, nhưng nên nhớ là những quy tắc sau:

1.SLOW MOTION. Do whatever you want (foreplay, intercourse) but in slow motion. Kiss in slow motion, touch in slow motion, thrust in slow motion, approach the whole experience so very gradually that you don’t even begin to get close to the end.

1.CHUYỂN ĐỘNG CHẬM. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn (màn dạo đầu, giao tình) nhưng hãy chậm rãi. Hôn trong sự chậm rãi, vuốt ve trong sự chậm rãi, đưa vào trong chậm rãi, tiếp cận toàn bộ kinh nghiệm từ tốn đến mức mà bạn thậm chí không nghĩ tới khi mãn cuộc.

2.SLOW BREATHING. Do whatever you want but breathe in slow motion. If you lose breathing control you can be sure that you will lose sexual control as well. So, when you notice yourself breathing fast you have to slow down, breathe easily, relax and wait until you calm down.

2. THỞ CHẬM. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn nhưng hãy thở chậm rãi. Nếu bạn mất sự kiểm soát hơi thở, bạn có thể chắc chắn rằng mình cũng sẽ mất đi sự kiểm soát tình dục. Vì vậy, khi bạn nhận thấy mình hơi thở nhanh, bạn cần phải chậm lại, hít thở dễ dàng, thư giãn và chờ đợi cho đến khi bạn bình tĩnh lại.

3.THREE SHALLOW AND ONE DEEP THRUST. Do whatever you want but practice three shallow and one deep thrust and carry out the thrusts eighty one times as a set. If you feel that you have become too excited you should stop the thrusting motion immediately and wait until you calm down then resume again.

3. ĐẨY VÀO BA NÔNG VÀ MỘT SÂU. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn, nhưng nhưng thực tập cách đẩy vào ba nông và một sâu và thực hiện tám mươi mốt lần cho một đợt. Nếu bạn cảm thấy mình đã quá hứng phấn, bạn nên ngừng đẩy vào ngay lập tức và chờ cho đến khi bạn bình tĩnh lại thì sau đó khởi động lại.

4.CONCENTRATION. Do whatever you want but keep your attention awake. Focus your attention on the erotic sensation and when you feel that you are getting close to the pre-orgasmic level, stop the thrusting motion immediately and focus your attention on the area of your heart.

4.TẬP TRUNG. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn nhưng hay giữ tỉnh táo. Tập trung sự chú ý của bạn vào sự cảm nhận dục và khi bạn cảm thấy rằng mình đang sắp đạt đến độ cực khoái, ngừng đẩy vào ngay lập tức và tập trung sự chú ý vào vùng tim của bạn.

Nguồn: Let’s Talk About Sexual Continence – Tantra Mag

Đỗ Hoàng Tùng dịch

Khác Biệt Giữa Mật Tông Hindu & Mật Tông Phật Giáo

untitled

Ảnh: sanatansociety.com

Osho ơi, liệu có khác biệt gì giữa cách tiếp cận của Shiva và Saraha đối với Mật tông không?

Không thực sự, không bản chất. Nhưng khi có liên quan tới hình dạng thì có. Tôn giáo khác biệt chỉ ở hình dạng, tôn giáo khác biệt chỉ trong phương pháp luận của chúng. Tôn giáo khác biệt khi có liên quan tới cánh cửa đi vào điều thiêng liêng, nhưng không khác biệt về sự tồn tại. Và chỉ có hai khác biệt hình dạng cơ bản: đó là con đường của thành tâm, cầu nguyện, tình yêu; và con đường của thiền, nhận biết. Hai khác biệt cơ bản này cứ còn dai dẳng.

Cách tiếp cận của Shiva là cách tiếp cận của thành tâm; nó là cách tiếp cận của lời cầu nguyện, của tình yêu. Cách tiếp cận của Saraha là cách tiếp cận của thiền, nhận biết. Sự phân biệt vẫn là hình thức, bởi vì khi tình nhân và thiền nhân đạt tới thì họ đều tới cùng đích. Mũi tên của họ được buông ra từ những góc khác nhau, nhưng chúng đều đạt tới cùng mục tiêu. Mũi tên của họ được buông ra từ những cánh cung khác nhau, nhưng chúng đều đạt tới cùng mục tiêu. Cung không phải là vấn đề chung cuộc. Kiểu cung nào bạn chọn không thành vấn đề nếu mục tiêu được đạt tới. Đây là hai cây cung bởi vì con người về cơ bản bị phân chia thành hai loại: suy nghĩ và cảm giác. Hoặc bạn có thể tiếp cận thực tại qua suy nghĩ hoặc bạn có thể tiếp cận thực tại qua cảm giác.

Cách tiếp cận của Phật tử – cách tiếp cận của Phật và Saraha – là qua thông minh. Về cơ bản thông qua tâm trí mà Saraha chuyển động. Tất nhiên tâm trí phải bị bỏ lại đằng sau, nhưng chính tâm trí là cái phải bị bỏ lại đằng sau. Dần dần tâm trí phải biến mất vào trong thiền, nhưng chính tâm trí là cái phải biến mất; chính suy nghĩ là cái phải được biến đổi, và trạng thái vô ý nghĩ phải được tạo ra. Nhưng bạn hãy nhớ: nó là trạng thái vô ý nghĩ, và điều đó có thể được tạo ra chỉ bằng việc vứt bỏ dần các ý nghĩ, dần dần. Cho nên toàn bộ công việc bao gồm trong phần suy nghĩ.

Cách tiếp cận của Shiva là cách tiếp cận của cảm giác, của trái tim. Cảm giác phải được biến đổi. Tình yêu phải được biến đổi để cho nó trở thành lời cầu nguyện. Theo cách của Shiva, người thành tâm và thượng đế vẫn còn, bhakta và bhagwan vẫn còn. Tại đỉnh tối thượng họ cả hai biến mất vào lẫn nhau. Bạn hãy lắng nghe điều đó thật cẩn thận: khi Mật tông của Shiva đạt tới cực thích tối thượng của nó, thì ta tan biến vào trong người, và người tan biến vào trong ta; họ cả hai cùng nhau, họ trở thành một đơn vị.

Khi Mật tông của Saraha đạt tới đỉnh tối thượng của nó, thì nhận biết là: bạn không là phải, bạn không là đúng, bạn không tồn tại, mà cả tôi cũng không; cả hai biến mất. Hai số không, hai không gian trống rỗng tan biến vào lẫn nhau… bởi vì toàn bộ nỗ lực trên con đường của Saraha là làm sao tan biến ý nghĩ, và ta và người đều là các phần của ý nghĩ. Khi ý nghĩ hoàn toàn biến mất, thì làm sao bạn có thể gọi bản thân mình là tôi? Và bạn sẽ gọi ai là Thượng đế của mình? Thượng đế là một phần của ý nghĩ; đó là sự sáng tạo ý nghĩ, một kết cấu ý nghĩ, một kết cấu tâm trí. Cho nên tất cả các kết cấu tâm trí đều tan biến và shunya, sự trống rỗng, nảy sinh.

Trên con đường của Shiva bạn không còn yêu hình dạng, bạn không còn yêu con người – bạn bắt đầu yêu toàn thể sự tồn tại. Toàn thể sự tồn tại trở thành người của bạn; bạn được toàn thể sự tồn tại nhắm tới. Tính sở hữu bị vứt bỏ, ghen tị bị vứt bỏ, hận thù bị vứt bỏ; tất cả những điều tiêu cực trong cảm giác đều bị vứt bỏ, và cảm giác trở thành ngày một thuần khiết hơn. Một khoảnh khắc tới khi có tình yêu thuần khiết. Trong khoảnh khắc tình yêu thuần khiết đó, bạn tan biến vào trong người và người tan biến vào trong bạn. Bạn cũng biến mất, nhưng bạn biến mất không giống như hai số không; bạn biến mất như người được yêu biến mất vào trong người yêu và người yêu biến mất vào trong người được yêu.

Cho tới điểm này họ vẫn khác nhau, nhưng điều đó nữa cũng là khác nhau về hình dạng. Bên ngoài điều này, có thành vấn đề gì dù bạn biến mất như người yêu và người được yêu, hay bạn biến mất như hai số không? Điểm cơ bản, điểm nền tảng là ở chỗ bạn biến mất, ở chỗ chẳng cái gì còn lại, ở chỗ chẳng dấu vết nào còn lại. Sự biến mất đó là chứng ngộ.

Cho nên bạn phải hiểu điều đó: nếu tình yêu hấp dẫn bạn, thì Shiva sẽ hấp dẫn bạn, và Sách Về Các Bí Mật (The Book of Secrets) sẽ là kinh thánh Mật tông của bạn. Nếu thiền hấp dẫn bạn, thế thì Saraha sẽ hấp dẫn bạn. Điều đó tuỳ thuộc vào bạn. Cả hai đều phải, cả hai đều đi tới cùng cuộc hành trình. Bạn muốn du hành cùng ai, đấy là sự chọn lựa của bạn. Nếu bạn có thể một mình và phúc lạc, thế thì Saraha… Nếu bạn không thể phúc lạc khi bạn một mình, và phúc lạc của bạn tới chỉ khi bạn có quan hệ, thế thì Shiva. Đây là sự khác biệt giữa Mật tông Hindu và Mật tông Phật giáo.

Nguồn: thiencungyoga.edu.vn

Tình Yêu & Trưởng Thành

HoldingHands

Ảnh: wellnessbeyond.com

Nếu bạn thực sự yêu một người đàn bà thì bạn sẽ muốn biết về thực tại của cô ta, không phải là điều tưởng tượng, bởi vì tình yêu chỉ có thể tồn tại với thực tại. Và tình yêu có khả năng đủ hiểu biết về thực tại và vẫn còn yêu cô ấy, biết tất cả những nhược điểm và vẫn còn yêu cô ấy. Tình yêu là một sức mạnh vô biên.

Tình yêu là một chiều hướng hoàn toàn khác: đó là đi vào yêu thực tại. Quả vậy, thực tại có nhược điểm, nhưng những nhược điểm này chính là những thách thức cho sự trưởng thành. Mỗi nhược điểm đều là một thách thức để siêu việt trên nó. Và khi hai người thực sự yêu nhau thì họ giúp đỡ nhau để trưởng thành. Họ nhìn vào nhau, họ trở thành tấm gương cho nhau, họ phản ánh lẫn nhau. Họ giúp lẫn nhau, họ lôi cuốn lẫn nhau. Những lúc sung sướng, những lúc gian nan, khi trong hạnh phúc, lúc trong buồn đau họ đều có nhau, họ quấn quít với nhau. Đó chính là điều từ “quấn quít” muốn nói lên…

Những người yêu nhau nâng cao nhau lên, theo mọi cách. Những người yêu nhau đạt tới đỉnh cao của hạnh phúc khi họ có nhau, và họ cũng đạt tới các độ sâu sâu hơn của nỗi buồn khi họ có nhau. Miền hạnh phúc và đau khổ của họ trở nên mênh mông: đó chính là tình yêu là gì. Một mình, nếu bạn kêu khóc thì nước mắt của bạn cũng không có nhiều chiều sâu. Bạn đã bao giờ để ý đến điều đó chưa? Một mình, người ta nông cạn. Khi bạn khóc với ai đó thì có một chiều sâu, một chiều hướng mới cho nước mắt của bạn.

Cùng nhau, nó sẽ đi vào chính cốt lõi của con người bạn. Hai người cùng nhau, cùng nhau trong mọi thời tiết khí hậu – ngày cũng như đêm, mùa hè rồi mùa đông – trong mọi tâm trạng, trưởng thành…

Tình yêu là biện chứng. Một mình bạn không thể trưởng thành được. Bạn phải luôn nhớ rằng nếu bạn đang yêu thì đừng có lẩn tránh cam kết, đừng có lẩn tránh quấn quít. Hãy lao hoàn toàn vào trong đó. Rồi đừng có đứng ở ngoại vi mà chực chuồn nếu mọi sự trở thành quá rắc rối.

Và tình yêu cũng còn là sự hi sinh nữa đấy. Bạn phải hi sinh rất nhiều… bản ngã của mình. Bạn phải hi sinh tham vọng của mình; bạn phải hi sinh cái riêng tư của mình, bạn phải hi sinh bí mật của mình; bạn phải hi sinh nhiều thứ. Cho nên chỉ trong tình yêu lãng mạn mới không cần có sự hi sinh nào cả. Nhưng khi không có sự hi sinh thì cũng chẳng có sự trưởng thành được.

Tình yêu làm bạn thay đổi gần như hoàn toàn; đó là một sự sinh thành mới. Bạn không bao giờ còn là con người cũ như trước khi bạn yêu một người đàn ông hay đàn bà. Bạn đã đi qua lửa, bạn đã được thuần khiết. Nhưng dũng cảm làm điều cần thiết.

Trích Osho, Biến chuyển Mật tông

Tình Yêu: Tĩnh Lặng & Thảnh Thơi

Love_Story_by_complejoẢnh: deviantart.com

Tình yêu là thảnh thơi. Khi có tình yêu, thì có thảnh thơi. Nếu bạn yêu ai đó – nếu, giữa bạn và anh ấy hay giữa bạn và cô ấy, có tình yêu – thế thì cùng với tình yêu âm nhạc của sự thảnh thơi cũng tới. Thế thì thảnh thơi có đó.

Khi bạn thảnh thơi với ai đó, thì điều đó là dấu hiệu của tình yêu. Nếu bạn không thể nào được thảnh thơi với ai đó, thì bạn không trong tình yêu; người kia, kẻ thù bao giờ cũng có đó. Đó là lí do tại sao Sartre đã nói, “Người khác là địa ngục!” Địa ngục có đó trong Sartre, nó nhất định hiện hữu. Khi không có tình yêu giữa hai người, thì người kia là địa ngục, nhưng nếu có tình yêu ở giữa, thì người kia là thiên đường. Cho nên liệu người kia là thiên đường hay địa ngục còn tuỳ thuộc vào có tình yêu ở giữa hay không

Bất kì khi nào bạn đang trong tình yêu, thì im lặng tới. Ngôn từ mất đi; lời trở thành vô nghĩa. Bạn có nhiều điều để nói mà chẳng có gì nói vào cùng lúc đó. Im lặng sẽ bao trùm bạn, và trong cái im lặng đó, tình yêu nở hoa. Bạn được thảnh thơi. Không có tương lai trong tình yêu, không có quá khứ; chỉ khi tình yêu chết thì mới có quá khứ. Bạn chỉ nhớ tới tình yêu chết, còn tình yêu sống thì không bao giờ được nhớ tới cả; nó là đang sống, không có lỗ hổng nào để nhớ nó cả; không có khoảng cách để nhớ nó. Tình yêu là trong hiện tại; không có tương lai và không có quá khứ.

Nếu bạn yêu ai đó, thì bạn không phải giả vờ, Thế thì bạn có thể là cái bạn đang là. Bạn có thể lột mặt nạ của mình ra và được thảnh thơi. Khi bạn không trong tình yêu thì bạn phải đeo mặt nạ. Bạn căng thẳng mọi khoảnh khắc vì người kia có đó; bạn phải giả vờ, bạn phải canh chừng. Bạn phải hoặc hung hăng hoặc phòng thủ: đó là trận đánh, trận chiến – bạn không thể được thảnh thơi.

Phúc lạc của tình yêu ít nhiều là phúc lạc của thảnh thơi. Bạn cảm thấy được thảnh thơi, bạn có thể là cái bạn đang là, bạn có thể trần trụi theo nghĩa nào đó, như bạn hiện hữu. Bạn không cần phải bị bận tâm về bản thân mình, bạn không cần phải giả vờ. Bạn có thể cởi mở, mong manh, và trong sự cởi mở đó, bạn thảnh thơi.

Osho, Từ Thuốc đến Thiền

Tình Yêu: Mong Manh & Còn Mãi

heartẢnh: deviantart.com

Mong Manh

Đừng nghĩ rằng tình yêu luôn bất diệt. Nó rất mong manh, mỏng manh như cánh hoa hồng. Sáng hôm nay nó còn ở đó nhưng nó có thể biến mất ngay vào buổi chiều. Bất kỳ một thứ nhỏ nhặt nào cũng có thể huỷ diệt nó. Thứ gì càng sâu sắc, thứ đó càng mong manh…

Trích Osho, 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

Còn Mãi

Bạn sẽ ra đi, nhưng bạn đã yêu ai đó, và tình yêu ấy tạo ra một gợn sóng mà sẽ còn lại mãi. Nó không bao giờ có thể biến đi; nó sẽ có những âm vang của riêng nó… Nó sẽ tiếp tục rung động. Bạn ném một hòn sỏi xuống hồ và gợn sóng khởi lên. Hòn đá chìm rất nhanh xuống đáy hồ, song những gợn sóng vẫn tiếp tục. Chúng tiếp tục di chuyển về phía bờ – và sự hiện hữu này không có bờ bến.

Trích Osho, Cuộc Đời Luận Sư Rajneesh Chandra