Liệu Pháp Ngọn Nến: Xua Tan Đi Tiêu Cực Trong Bạn

tratak_med_mette_image_400_wẢnh: yogameditation.com

Light a candle. Sit down on a comfortable chair, with your spinal column as straight as possible. Close your eyes and create inside your inner universe a state of calmness and tranquility.

Bạn hãy thắp lên một ngọn nến. Ngồi thư thái trên một chiếc ghế, giữ cho cột sống của bạn càng thẳng càng tốt. Sau đó nhắm mắt lại và tạo ra trạng thái yên lặng và thanh bình.

Then open your eyes and look at the light produced by the candle, comparing the dance of the flame with your thoughts. Imagine that its light destroys and burns away all your mental impurities, all your negative thoughts.

Sau đó bạn mở mắt ra và nhìn vào ánh lửa toả ra từ ngọn nến, hãy coi vũ điệu của ngọn lửa bập bùng như là những suy nghĩ của bạn. Tưởng tượng rằng ánh lửa thiêu huỷ đi tất cả những tư tưởng bất tịnh, những suy nghĩ tiêu cực của bạn.

Then close your eyes and project that image in the area between your eyebrows. Maintain this mental image for as long as you can. You will eventually notice the appearance of a state of “inner focus “, of purification, of calm and tranquility.

Sau đó bạn hãy nhắm mắt lại và phóng chiếu hình ảnh này vào khoảng giữa hai lông mày. Duy trì hình ảnh tinh thần này càng lâu càng tốt. Cuối cùng bạn sẽ nhận thấy sự xuất hiện của trạng thái “định tâm”, tịnh hoá, tĩnh tại và an bình.

Nguồn Tantra Mag,  Seven Gates Towards The Universe Third Gate: Manipura Charka

Đỗ Hoàng Tùng dịch