Thử Bàn Về Tiết Dục

Collage_TantraTemple_Gr

Ảnh: designsbywillow.com

WHAT IS “SEXUAL CONTINENCE“? – “TIẾT DỤC” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

It is simply described as making love “without emitting semen”, or by the recommendation that one should hold, contain, stop, or stabilize one’s semen, or by speaking about sex as being endless. Because there is no accidental male sexual release in sexual continence, erotic fusion between lovers is not forced to end. Therefore, this type of lovemaking provides a sexual context that is not hurried and allows lovers to become immersed in the endless moment of the present, while their bodies spontaneously move together as one.

Nó chỉ được miêu tả đơn giản như là làm tình “mà không xuất tinh”, hoặc lời khuyên người ta nên giữ gìn, kiềm chế, ngưng lại, hay bình ổn tinh dịch, hoặc được nói đến như là một dạng tình dục bất tận. Bởi vì khi đang tiết dục, người nam sẽ không xuất tinh mà không có chủ định, sự hợp nhất dục giữa đôi tình nhân sẽ không buộc phải kết thúc. Vì vậy, quan hệ tình dục theo cách này tạo ra một bối cảnh mà đôi tình nhân không phải vội vã và cho phép cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc bất tận của hiện tại, trong khi hai cơ thể ngẫu hứng phối hợp chuyển động như thể là một.

WHY SHOULD I DO THIS? – TẠI SAO TÔI NÊN LÀM ĐIỀU NÀY?

Of course you will say: “OK, I understand what SEXUAL CONTINENCE means, but why should I do this? What does it offer me? “. Here is the answer. Lovers ascend to an altered state of consciousness during “endless” magical sex, not because of the generated friction, tension, or electricity, but because they learn to discover the other side of lovemaking – ecstasy.

Tất nhiên, bạn sẽ nói: “OK, tôi hiểu TIẾT DỤC nghĩa là gì, nhưng tại sao tôi nên làm điều này? Nó đem lại điều gì cho tôi?” Sau đây là câu trả lời. Đôi tình nhân sẽ vươn tới trạng thái biến đổi tâm thức trong tình dục huyền nhiệm “bất tận”, không phải vì sự cọ xát, căng thẳng, hay điện năng được sản sinh, mà bởi vì họ biết khám phá khía cạnh khác của chuyện ái ân – cực lạc.

Therefore, mystical sexual continence does not primarily refer to a particular sexual duration, but to the state of mind during sex, an attitude in which you learn to live only in the present without worrying about anything else. Sexual feelings come out spontaneously and carry lovers along in the effortless flow of whatever is happening. On the other hand, mental absorption and spontaneity become irrelevant if sex has already ended “prematurely”. And it is impossible to be mentally absorbed in the present if one is chronically worried that lovemaking will come to an abrupt end. Sexual continence, is the background of mystical sex within which one can learn to let go of one’s covert self-talk commentary and catch on to one’s ability to make love spontaneously, freely, and naturally. One more thing: a common characteristic of human beings is the search for happiness. To experience ecstasy is a profound desire in all our hearts. SEXUAL CONTINENCE is a way to fulfill this desire.

Do đó, tiết dục huyền nhiệm không chủ yếu liên quan đến khoảng thời gian ân ái, mà là trạng thái của tâm trong khi giao tình, một thái độ mà trong đó bạn chỉ sống trong hiện tại mà không lo lắng về bất cứ điều gì khác. Cảm xúc tình dục đến một cách tự nhiên và đưa đôi tình nhân vào dòng chảy vô nỗ lực của mọi sự hiện tiền. Mặt khác, sự say đắm và ngẫu hứng sẽ không đến nếu cuộc ái ân kết thúc một cách vội vã. Và người ta không thể đắm say trong giây phút hiện tại nếu cứ lo lắng rằng mình sẽ mau chóng đến hồi mãn cuộc. Tiết dục, là nền tảng của tình dục huyền nhiệm trong đó, người ta có thể buông bỏ sự tự bình xét vụng trộm và nắm lấy khả năng làm tình ngẫu hứng, thoải mái, và tự nhiên. Một điều nữa là: một đặc điểm chung của loài người là tìm kiếm hạnh phúc. Trải nghiệm cực lạc là ham muốn sâu thẳm trong trái tim tất cả chúng ta. TIẾT DỤC là một cách để thoả mãn ham muốn này.

THE HOW-TO OF SEXUAL CONTINENCE. FIRST STEP. – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾT DỤC. BƯỚC ĐẦU TIÊN.

First of all you have to understand that the whole process of lovemaking, up to the very moment of emission is voluntary, entirely under the control of the mind, and can be stopped at any point. Now you can start to make love, but remember these rules:

Trước hết bạn phải hiểu rằng trong suốt quá trình làm tình, cho đến cả thời điểm xuất tinh là có sự chủ động, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm ý, và có thể dừng lại tại bất kỳ lúc nào. Bây giờ bạn có thể bắt đầu làm tình, nhưng nên nhớ là những quy tắc sau:

1.SLOW MOTION. Do whatever you want (foreplay, intercourse) but in slow motion. Kiss in slow motion, touch in slow motion, thrust in slow motion, approach the whole experience so very gradually that you don’t even begin to get close to the end.

1.CHUYỂN ĐỘNG CHẬM. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn (màn dạo đầu, giao tình) nhưng hãy chậm rãi. Hôn trong sự chậm rãi, vuốt ve trong sự chậm rãi, đưa vào trong chậm rãi, tiếp cận toàn bộ kinh nghiệm từ tốn đến mức mà bạn thậm chí không nghĩ tới khi mãn cuộc.

2.SLOW BREATHING. Do whatever you want but breathe in slow motion. If you lose breathing control you can be sure that you will lose sexual control as well. So, when you notice yourself breathing fast you have to slow down, breathe easily, relax and wait until you calm down.

2. THỞ CHẬM. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn nhưng hãy thở chậm rãi. Nếu bạn mất sự kiểm soát hơi thở, bạn có thể chắc chắn rằng mình cũng sẽ mất đi sự kiểm soát tình dục. Vì vậy, khi bạn nhận thấy mình hơi thở nhanh, bạn cần phải chậm lại, hít thở dễ dàng, thư giãn và chờ đợi cho đến khi bạn bình tĩnh lại.

3.THREE SHALLOW AND ONE DEEP THRUST. Do whatever you want but practice three shallow and one deep thrust and carry out the thrusts eighty one times as a set. If you feel that you have become too excited you should stop the thrusting motion immediately and wait until you calm down then resume again.

3. ĐẨY VÀO BA NÔNG VÀ MỘT SÂU. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn, nhưng nhưng thực tập cách đẩy vào ba nông và một sâu và thực hiện tám mươi mốt lần cho một đợt. Nếu bạn cảm thấy mình đã quá hứng phấn, bạn nên ngừng đẩy vào ngay lập tức và chờ cho đến khi bạn bình tĩnh lại thì sau đó khởi động lại.

4.CONCENTRATION. Do whatever you want but keep your attention awake. Focus your attention on the erotic sensation and when you feel that you are getting close to the pre-orgasmic level, stop the thrusting motion immediately and focus your attention on the area of your heart.

4.TẬP TRUNG. Làm bất cứ điều gì mà bạn muốn nhưng hay giữ tỉnh táo. Tập trung sự chú ý của bạn vào sự cảm nhận dục và khi bạn cảm thấy rằng mình đang sắp đạt đến độ cực khoái, ngừng đẩy vào ngay lập tức và tập trung sự chú ý vào vùng tim của bạn.

Nguồn: Let’s Talk About Sexual Continence – Tantra Mag

Đỗ Hoàng Tùng dịch

Kiểm Soát Hơi Thở – Nền Tảng Để Tiết Dục

poza52-4

Ảnh: TantraMag

In order to have multiple orgasms , without ejaculation, or, in other words, in order to open the way to erotic ecstasy, you should practice sexual continence during lovemaking. This means that you must develop both your capacity for control, and erotic sensitivity.

Để có được nhiều lần cực thích mà không xuất tinh, hay nói cách khác, để mở ra con đường đi tới cực lạc tình dục, bạn nên thực tập tiết dục trong khi ân ái. Điều này có nghĩa là bạn phải phát triển cả khả năng kiểm soát lẫn sự nhạy cảm dục của mình.

The techniques that will be presented here, in the “Men” section, will help you avoid ejaculatory orgasms, which decrease and finally exhaust one’s “reserve” of sexual energy, as well as in opening your way towards experiencing multiple orgasms.

Những kĩ thuật sẽ được trình bày dưới đây, chỉ dành cho Nam giới, sẽ giúp bạn tránh xuất tinh khi đạt cực khoái bởi điều này sẽ làm suy giảm và cuối cùng làm kiệt quệ sự dự trữ năng lượng dục, cũng như mở ra con đường đi tới trải nghiệm nhiều lần cực thích của bạn.

These methods are efficient according to the perseverance with which you will practice them. There are men endowed with a greater erotic energy and sensibility, as well as with a greater capacity for mental control, but still, anyone can succeed.

Những phương pháp này sẽ hiệu quả tương ứng với sự kiên trì tập luyện của bạn. Tuy có người được ban cho năng lượng và sự nhạy cảm dục lớn, cũng có người được ban cho khả năng kiểm soát tinh thần lớn hơn, nhưng dù vậy, bất cứ ai cũng có thể thành công.

Such men will be able to experience multiple non-ejaculatory orgasms after a few weeks of practice. Other men, whose erotic sensibility and mental control are less powerful, will probably need to practice for months or even years in order to get to this stage.

Những người như thế sẽ có khả năng trải nghiệm nhiều lần cực thích mà không xuất tinh sau vài tuần tập luyện. Những người khác, sự nhạy cảm và kiểm soát tinh thần kém uy lực, có thể sẽ cần tập luyện hàng tháng hoặc kể cả hàng năm để đạt tới giai đoạn này.

Consequently, remember that you may become a master only through practice.

Bởi vậy, hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể trở thành bậc thầy thông qua sự rèn luyện.

BREATH CONTROL – KIỂM SOÁT HƠI THỞ

In order to control your sexual energy and to practice sexual continence, you have to breathe as deeply and as relaxed as you can. All martial arts and yoga lessons indicate that breath is the key needed to control the body.

Để kiểm soát năng lượng dục và tập luyện tiết dục, bạn phải thở sau và thư giãn hết mức có thể. Tất cả bài tập võ thuật và yoga chỉ ra rằng hơi thở là chìa khoá cần thiết cho việc kiểm soát cơ thể.

Breathing is generally an involuntary act, but it may just as well become a conscious act. In other words, we usually breathe without thinking about it, and also without changing the natural rhythm of our breath. If we did that, if we made our breath more profound, we could influence the cardiac rhythm.

Hơi thở nói chung là hoạt động vô thức, nhưng nó cũng có thể là hành động ý thức. Nói cách khác, chúng ta thường xuyên thở mà không nghĩ về nó, và cũng không thay đổi nhịp điệu tự nhiên của hơi thở. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ tạo ra hơi thở sâu sắc hơn, chúng ta có thể ảnh hưởng đến nhịp tim.

For instance, after we run, we breathe rapidly and superficially, and consequently our cardiac rhythm reaches high levels. If we breathe slowly, the cardiac rhythm decreases.

Ví dụ, sau khi chạy, chúng ta thở nhanh và nông, hệ quả là nhịp tim của ta đạt mức độ cao. Nếu chúng ta thở chậm, nhịp tim sẽ giảm.

To the extent to which lovemaking is concerned, a high rate of the cardiac rhythm usually indicates that you approach ejaculation. The conclusion comes naturally: the first step in controlling your ejaculation is controlling your breath.

Mở rộng ra, liên quan đến vấn đề chăn gối, nhịp tim cao thường chỉ ra rằng bạn sắp xuất tinh. Điều này tất nhiên sẽ đưa tới kết luận: bước đầu tiên trong việc kiểm soát sự xuất tinh là kiểm soát hơi thở của bạn.

ABDOMINAL BREATHING – THỞ BỤNG

Most of us breathe superficially, usually at the level of the thorax and clavicles (clavicular breathing), a fact which leads to a poor oxygenation of the lungs.

Hầu hết chúng ta đều thở nông, thường thì chỉ đến ngực và xương đòn (thở xương đòn), điều này dẫn đến sự oxi hoá nghèo nàn của phổi.

For instance, newborn babies breathe abdominally. If you watch a baby sleeping, you will notice that his belly moves with each breath he takes. Abdominal breathing fills our lungs with air, and allows us to replace the residual air, stagnating inside our lungs, with fresh air.

Ví dụ, trẻ sơ sinh thở bụng. Nếu bạn quan sát một đứa bé đang ngủ, bạn sẽ thấy bụng nó chuyển động theo từng hơi thở ra vào. Thở bụng bơm đầy không khí vào phổi chúng ta, và cho phép chúng ta thay thế không khí còn dư trong phổi, tù đọng trong phổi chúng ta, bằng không khí tươi mới.

This is the healthiest way of breathing, but most of us lost this ability because of stress and anxiety. Our way of breathing is limited to the upper part of the chest, and therefore we are said to breathe only at the level of the thorax and clavicles.

Đây là cách thở lành mạnh nhất, nhưng hầu hết chúng ta đã đánh mất khả năng này do lo lắng và căng thẳng. Cách thở của chúng ta bị giới hạn trong phần trên của ngực, do đó chúng ta chỉ thở ở mức độ của ngực và xương đòn.

When we are happy and we laugh, we breathe abdominally. The following exercise will show you how to breathe abdominally, as you did when you were quite young.

Khi chúng ta hạnh phúc và cười, chúng ta thở bụng. Bài tập sau đây sẽ chỉ cho chúng ta cách thở bụng, như bạn đã làm khi còn bé.

When you practice the techniques suggested here, it is required that you breathe in through your nose, as the air is filtered and warmed up at the passage through the nose. Remember that whenever you breathe in through your mouth, you inhale unfiltered and cold air.

Khi bạn thực tập những kỹ thuật được đưa ra ở đây, bạn cần thở vào qua mũi, vì không khí được lọc và ấm lên trong hành trình qua mũi. Nhớ rằng bất kỳ khi nào bạn thở vào qua miệng, bạn đang hít vào không khí lạnh và không được lọc.

TECHNIQUE – KỸ THUẬT

1. Sit on a chair, spine straight, feet on the floor, and head up.

1. Ngồi trên ghế, xương sống thẳng, chân đặt trên sàn, và đầu thẳng ngay ngắn.

2. Place your hands on your navel and relax your shoulders.

2. Đặt tay lên rốn và thả lỏng hai vai.

3. Inhale through the nose and feel how the lower part of the abdomen becomes distended with air, so that the navel is pushed forth. The diaphragm goes down.

3. Hít vào qua mũi và cảm nhận phần bụng dưới tràn đầy không khí và phình ra, rốn bị đẩy về phía trước. Cơ hoành đi xuống.

4. Relax the chest while exhaling forcefully through the mouth, so that the lower part of your abdomen is pulled back, as if you wanted to push the navel towards the spine. You will also feel how your penis and testicles are somewhat drawn upwards.

4. Thả lỏng, thư giãn ngực trong khi thở mạnh ra qua miệng, để phần dưới của bụng bị kéo xuống, như thể bạn muốn đẩy rốn về phía cột sống. Bạn cũng sẽ cảm thấy dương vật và tinh hoàn bị kéo lên đôi chút.

5. Repeat steps 3 and 4, 21 times.

5. Lặp lại bước 3 và 4, 21 lần.

A few minutes of daily abdominal breathing will teach your body to breathe deeply again, in a natural manner, even when you sleep. While making love, this capacity is essential in order to prevent ejaculation and to expand the erotic sensations throughout your whole body.

Một vài phút thở bụng hàng ngày sẽ dạy lại cho cơ thở bạn cách thở sâu, theo cách tự nhiên, kể cả khi bạn ngủ. Trong khi ân ái, khả năng này đặc biệt thiết yếu để ngăn chặn sự xuất tinh và mở rộng cảm giác tình dục trên khắp cơ thể bạn.

Once you no longer ejaculate, it is important that you carry on with your breathing exercises, as they will help you make the sexual energy circulate through your body and sublimate it into volitional, affectionate, mental and spiritual energy.

Khi bạn không xuất tinh nữa, điều quan trọng là bạn phải duy trì những bài tập thở của mình, vì chúng sẽ giúp bạn luân chuyển năng lượng dục đi khắp cơ thể và giúp nó thăng hoa lên, trở thành năng lượng ý chí, tình cảm, tinh thần và tâm linh.

The abdominal breathing massages the internal organs and the prostate, and it relieves the sensation of pressure most men experience for the first time when they do not ejaculate.

Thở bụng xoa bóp những bộ phận nội tạng và tuyến tiền liệt, và nó giải toả cảm giác áp lực mà hầu hết đàn ông trải qua trong lần đầu tiên không xuất tinh.

This sensation of pressure of tension in the genital area, which appears at all beginners in the practice of sexual continence, is caused by the stagnation of the sexual energy in the pelvic area. If the energy is not sublimated, it will lead to irritability, confusion, and edginess.

Cảm giác áp lực, căng thẳng này trong khu vực bộ phận sinh dục, xuất hiện với người mới bắt đầu thực tập tiết dục, là do sự ứ trệ của năng lượng dục trong khu vực xương chậu. Nếu năng lượng không được thăng hoa, nó sẽ gây khó chịu, bối rối và bực bội.

Therefore, we wish to make it clear that the mere transmutation of the sexual potential energy (the transformation of sperm into sexual energy, or in other words the retention of the sperm inside the body and its transformation into other substances) is not enough to experience multiple all-body orgasms.

Do đó, chúng tôi muốn bạn biết rõ là chỉ sự chuyển hoá của năng lượng tiềm năng dục (sự chuyển hoá của tinh dịch thành năng lượng dục, hay nói cách khác, sự duy trì của tinh dịch trong cơ thể và sự chuyển hoá thành những dạng chất khác) là không đủ để trải nghiệm nhiều lần cực khoái trên toàn cơ thể.

This is the first step only. The next is the sublimation of this sexual energy, or in other words the actual flow of this energy through the subtle channel corresponding to the spine (you may even have unusual perceptions through the spine during this process) upwards.

Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là sự thăng hoa của năng lượng dục này, hay nói cách khác, dòng chảy thực tế của năng lượng này qua kinh mạch tương ứng trên cột sống (bạn có thể có cả những nhận thức bất thường trong cột sống trong quá trình này) đi lên trên.

Therefore, abdominal breathing is a highly important technique, because it sets in motion the sexual energy and it guides it “through” the spine, resulting in its sublimation from the genital area and in the suppression of the above-mentioned states of irritability, confusion, etc.

Do đó, thở bụng là kỹ thuật đặc biệt quan trọng, bởi vì nó tạo ra sự chuyển động của năng lượng dục và dẫn dắt nó qua cột sống, đưa đến sự thăng hoa từ khu vực sinh dục và trong sự kìm nén của những trạng thái kể trên của sự khó chịu, rối loạn…

Another method to determine this flow of the sexual energy is the practice of Hatha Yoga postures, which also have the effect of eliminating the energetic “nodes” and facilitating the circulation of the energy through the whole body.

Những phương pháp để định hướng dòng chảy năng lượng dục này là tập luyện các tư thế Hatha Yoga, chúng cũng có tác dụng tương tự trong việc loại trừ “khối u” năng lượng và giúp năng lượng luân lưu khắp cơ thể.

ABDOMINAL LAUGHTER – CƯỜI BỤNG

If you have had troubles with abdominal breathing (as most Westerners do) you may practice abdominal laughter as well.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thở bụng (như với đa số người phương Tây) bạn có thể thực tập cười bụng cũng được.

What is abdominal laughter? It is the kind of laughter that makes your abdomen shake. It is genuine laughter shared with your close friends. It is the laughter that makes you say your stomach hurts from laughing. This pain is due to the fact that we do not use these muscles very often.

Cười bụng là gì? Nó là một loại cười làm bụng bạn rung lên. Nó là tiếng cười thực sự được chia sẻ giữa những người bạn thân thiết. Nó là tiếng cười làm bạn đau bụng. Cơn đau này là do chúng ta không dùng những cơ này thường xuyên.

TECHNIQUE – KỸ THUẬT

Sit comfortably on a chair, spine straight and feet on the floor. Place your hands on the abdomen, and remember all the funniest moments of your life. When laughter begins, let it grasp your entire being, until you feel your stomach vibrating.

Ngồi thoải mái trên ghế, cột sống thẳng và chân đặt trên sàn nhà. Đặt hai tay bạn lên bụng, và nhớ lại những khoảnh khắc vui nhộn nhất trong đời mình. Khi những tiếng cười bắt đầu xảy đến, hãy để nó ôm lấy toàn bộ sự tồn tại của bạn, cho đến khi bạn cảm thấy vùng bụng mình rung động.

This kind of laughter is extremely helpful, as it relaxes the diaphragm, makes you breathe abdominally, and generate a great quantity of energy, which you may use later on.

Loại cười này đặc biệt hữu hiệu, bởi nó giúp thư giãn cơ hoành, giúp bạn thở bụng, và tạo ra một lượng lớn năng lượng mà bạn có thể sử dụng sau này.

Nguồn: Tantra Mag, Breath Control – The Basics of Sexual Continence

Đỗ Hoàng Tùng dịch