You Are Beautiful – Bạn Thật Xinh Đẹp

HappyGirlWhiteFlower

Ảnh: calmnatural.co.uk

Seeing Ourselves

Nhìn nhận bản thân chúng ta


Many of us do not take the time to notice and acknowledge how beautiful we are as humans. We may be great lovers of beauty, seeing it in the people, places, and things around us, while completely missing it in ourselves. Some of us feel that it is vain to consider our appearance too much, or we may find that when we look at ourselves, all we see are imperfections. Often we come to the mirror with expectations and preconceived notions about beauty that blind us from seeing ourselves clearly. As a result, we miss the beauty that is closest to us, the beauty we are. Sometimes we see our beauty in a shallow way, noticing how well we are conforming to social norms, but failing to see the deeper beauty that shines out from within and that will continue to shine regardless of how we measure up to society’s ideal.

Nhiều người trong chúng ta không dành thời gian để ý và thừa nhận rằng với tư cách là con người, chúng ta đẹp đẽ biết nhường nào. Chúng ta có thể là những người hết sức ngưỡng mộ cái đẹp, thấy vẻ đẹp ở mọi người, nơi chốn và mọi thứ xung quanh, trong khi lại hoàn toàn bỏ lỡ vẻ đẹp nơi chính bản thân mình. Một số trong chúng ta cảm thấy thật kiêu ngạo khi quan tâm đến bề ngoài của mình quá nhiều, hoặc có thể thấy rằng khi nhìn vào bản thân, tất cả những gì chúng ta thấy là sự bất toàn. Thường thì chúng ta đến trước gương với những mong đợi và định kiến về vẻ đẹp, chính điều này đã bịt mắt ta, khiến ta không nhận ra bản thân một cách rõ ràng. Kết quả là chúng ta b lỡ vẻ đẹp gần gũi nhất, vẻ đẹp của của chính mình. Đôi khi ta thấy vẻ đẹp của mình theo một cách nông cạn, chú ý rằng ta đang thích ứng với những tiêu chuẩn xã hội tốt như thế nào, trong khi đó lại thất bại trong việc thấy được vẻ đẹp sâu xa hơn, thứ mà toả ra từ bên trong và tiếp tục toả ra bất kể ta đạt được tiêu chuẩn lý tưởng của xã hội đến đâu.

If we can cut through all these obstacles and simply appreciate how beautiful we are, we free up so much energy. We also become less dependent upon the opinions and feedback of others since we become our own greatest admirers. Many of us know that after a great yoga practice or a long, deep meditation, we are more able to see how beautiful we are. This is because we have released some of our baggage, thus unburdening ourselves and summoning forth the spirit that dwells within us. It is the heady combination of the divine spirit and the human body that conveys beauty more accurately than anything else.

Nếu chúng ta có thể vượt qua tất cả những trở ngại đó và đơn giản trân trọng vẻ đẹp của mình, ta sẽ giải phóng được rất nhiều năng lượng. Khi đã trở thành người ngưỡng mộ mình nhất, ta cũng trở nên ít phụ thuộc hơn vào ý kiến của người khác. Nhiều người trong chúng ta biết rằng sau khi thực tập thành thạo yoga hoặc thiền sâu, ta có nhiều khả năng hơn để thấy mình đẹp đẽ thế nào. Điều này xảy ra là bởi ta đã bỏ bớt đi một số “hành lý” của mình, do đó làm nhẹ đi gánh nặng của bản thân và khơi gợi lại sức mạnh tinh thần vốn có trong ta.

To keep ourselves in touch with our own beauty, we can surround ourselves with images that reflect our beauty back to us—photos of a relative or child who has our eyes, images of teachers who embody spirit, or self-portraits that capture our essence in a way that allows us to see ourselves anew. The best way to keep ourselves in touch with our own beauty is to keep looking deeply into our own souls and opening our eyes to the human being we see in the mirror every day.

Để giữ mối liên hệ với vẻ đẹp của chính mình, chúng ta có thể để quanh mình những hình ảnh giúp ta gợi nhớ đến vẻ đẹp của mình – những bức ảnh của một người họ hàng hoặc đứa trẻ có đôi mắt của ta, hình ảnh về những vị thầy tâm linh, hoặc những bức chân dung bắt được khoảnh khắc chân thật của ta theo cách mà cho phép ta thấy bản thân mình mới mẻ. Cách tốt nhất để giữ mối liên hệ với vẻ đẹp của mình là, hằng ngày, tập nhìn sâu vào bên trong tâm hồn mình và mở mắt nhìn vào con người ta thấy trong gương.

Nguồn: DailyOM

Đỗ Hoàng Tùng dịch